FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Bạn đang xem: FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
tại TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử do Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa 10, Hóa 12: Bài 32 Hợp chất của sắt… . cũng như bài tập.

Hi vọng tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình nhanh và chính xác hơn.

  1. Phương trình phản ứng của FeO với H2SO4 đặc

  2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

  2. Cân bằng phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Fe+2O + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

  Bạn đang xem: FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  gấp đôi

  1x

  Fe+2 → Fe+3 +1e

  S+6 + 2e → S+4

  2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

  3. Điều kiện phản ứng FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng

  Không có

  4. Cách tiến hành phản ứng Cho FeO phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc nóng

  Cho FeO phản ứng với dung dịch axit sunfuric H2SO4 đặc nóng

  5. Hiện Tượng Hóa Học

  Khi FeO phản ứng với dung dịch axit H2SO4, sản phẩm tạo ra sắt(III) sunfat và

  khí lưu huỳnh đioxit có mùi hắc thoát ra.

  6. Tính chất hóa học của FeO

  Hợp chất sắt (II) vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa, nhưng tính khử đặc trưng hơn, vì trong các phản ứng hóa học ion Fe2+ dễ nhường 1e thành ion Fe3+:

  Fe2+ ​​+ 1e → Fe3+

  • Tính chất đặc trưng của hợp chất sắt(II) là tính khử.

  Hợp chất sắt(II) thường không bền và dễ bị oxi hoá thành hợp chất sắt(III).

  FeO là oxit bazơ, ngoài ra do có số oxi hóa +2 – số oxi hóa trung gian => FeO có tính khử và tính oxi hóa.

  • FeO là oxit bazơ:

  Phản ứng với dung dịch axit: HCl; H2SO4 loãng…

  FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

  FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

  • FeO là chất oxi hóa khi phản ứng với chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe

  FeO + H2overset{t^{o} }{rightarrow}​Fe + H2O

  FeO + CO overset{t^{o} }{rightarrow} Fe + CO2

  3FeO + 2Al overset{t^{o} }{rightarrow} Al2O3 + 3Fe

  • FeO là chất khử khi phản ứng với các chất oxi hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2…

  4FeO + O2overset{t^{o} }{rightarrow}​ 2Fe2O3

  Pha loãng 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

  FeO đặc, nóng + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

  2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

  7. Bài tập liên quan

  Câu 1. Cho 7,2 gam FeO phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ptc). Giá trị của V là:

  A. 1,12 lít

  B. 2,24 lít

  C. 3,36 lít

  D. 4,48 lít

  Đáp án A

  nFeO = 0,1 mol

  Phương trình phản ứng:

  2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

  0,1 → 0,05 mol

  nSO2 = 1/2 nFeO = 0,05 mol => VSO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

  Câu 2. Dãy chất nào sau đây không phản ứng với H2SO4 đặc nguội?

  A. Cu, Al, Fe

  B. Al, Fe, Cr

  C. Fe, Cu, Ag

  D. Cr, Cu, Fe

  Câu trả lời là không

  Dãy chất nào sau đây không phản ứng với H2SO4 đặc nguội: Al, Fe, Cr

  Câu 3. Quặng nào sau đây có hàm lượng Fe cao nhất?

  A. Hematit đỏ

  B. Pirit

  C. Manheti

  D. Siderit

  CÂU TRẢ LỜI CŨ

  A. Hematit đỏ (Fe2O3).

  . %mFe= (2,56)/(2,56 +3,16).100% = 70%

  B. Pirit (FeS2).

  %mFe = 56/(56 + 2,32).100% = 46,67%

  C. Manhetit (Fe3O4).

  %mFe = 3,56/(3,56 + 4,16).100% = 72,41%

  D. Xiđerit (FeCO3).

  %mFe = 56/(56 + 12 + 16,3).100% = 48,28%

  Vậy quặng có hàm lượng Fe cao nhất là Fe3O4.

  Câu 4. Chất nào sau đây tác dụng với Fe không tạo thành hợp chất Fe(III)?

  A. Dung dịch H2SO4 đặc nóng

  B. dung dịch HNO3 loãng

  C. dung dịch AgNO3 dư

  D. dung dịch HCl đặc

  TRẢ LỜI DỄ DÀNG

  A. Dung dịch H2SO4 đặc nóng

  2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

  B. dung dịch HNO3 loãng

  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

  C. dung dịch AgNO3 dư

  Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 +3Ag

  D. dung dịch HCl đặc

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Vậy phản ứng D tạo muối sắt II

  Câu 5. Cho 5,4 gam kim loại A tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng, sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở ptc). Kim loại A đó là:

  A. Fe

  B. Al

  C.Zn

  D. Cu

  Câu trả lời là không

  Số mol SO2 là:

  nSO2 = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

  Phương trình phản ứng là gì?

  2R + 2nH2SO4(n) → R2(SO4)n + nSO2↑ + 2nH2O

  0,6/n 0,3

  Khối lượng mol của R là:

  MR = m/n = 5,4/0,6/n = 9n

  gây tranh cãi

  R là kim loại nhôm

  Câu 6. Thành phần chính của quặng hemantit là:

  A. Fe3O4

  B. Fe2O3

  C. FeS2

  D.Al2O3

  Câu trả lời là không

  Thành phần chính của quặng hemantit là Fe2O3.

  Quặng manhetit: Fe3O4

  Quặng pirit sắt: FeS2

  Quặng bôxit: Al2O3.

  Câu 7. Một loại quặng hemantit có 80% Fe3O4 được dùng để sản xuất gang chứa 95% sắt. Nếu hiệu suất của phản ứng là 80% thì khối lượng sắt thu được từ 150 tấn quặng manhetit là

  A. 63,81 tấn

  B. 71,38 tấn

  C. 73,18 tấn

  D. 78,13 tấn

  CÂU TRẢ LỜI CŨ

  Khối lượng Fe3O4 trong 150 tấn quặng là: (80,150)/100 = 120 tấn

  Khối lượng Fe trong 120 tấn Fe3O4: (120,168)/100 = 86,9 tấn

  Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

  Câu 8. Cho 5,4 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Zn phản ứng hết với 90 ml dung dịch HCl 2M. Khối lượng muối thu được là

  A. 11,79 gam

  B. 11,5 gam

  C. 15,71 gam

  D. 17,19 gam

  Đáp án A

  nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

  phương trình phản ứng

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

  Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  m hỗn hợp + m axit = m muối + m hiđro

  => mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 – 0,09.2 = 11,79 gam

  Câu 9: Hòa tan một oxit sắt trong dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X.

  Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:

  Phần 1: Thêm một ít Cu vào thấy tan hết, dung dịch có màu xanh lam

  Phần 2: Thêm vài giọt dung dịch KMnO4 cho đến khi mất màu.

  oxit sắt là

  A. FeO.

  B. Fe3O4.

  C. Fe2O3 .

  D. FeO hoặc Fe2O3.

  Câu trả lời là không

  Dung dịch X phản ứng với Cu → dung dịch X chứa Fe3+ . ion

  Dung dịch X phản ứng với KMnO4 → dung dịch X chứa Fe2+ . ion

  Vậy oxit sắt có công thức Fe3O4.

  Câu 10: Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch HCl thu được dung dịch X. Chia X thành 3 phần:

  Cho NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y ngoài không khí.

  Cho bột Cu vào phần 2.

  Đổ Cl2 vào phần 3 .

  Trong các quá trình trên, số phản ứng oxi hoá – khử là .

  A.2.

  B.3.

  C.4.

  Đ.5.

  Câu trả lời là không

  Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1)

  Phần 1:

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl (2)

  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl (3)

  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (4)

  Phần 2:

  2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2 (5)

  Phần 3:

  2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (6)

  Các phản ứng oxi hóa khử là: (4), (5), (6).

  Câu 11. Phát biểu nào sau đây đúng?

  A. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong thành phần cacbon chiếm từ 2 đến 5%.

  B. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon lớn hơn 5%.

  C. Gang là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong thành phần cacbon chiếm từ 2 đến 5%.

  D. Gang là hợp kim của nhôm với cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó hàm lượng cacbon lớn hơn 5%.

  Đáp án A

  Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác, trong thành phần cacbon chiếm từ 2 đến 5%.

  Câu 12. Một loại quặng hemantit có 80% Fe3O4 được dùng để sản xuất gang chứa 95% sắt. Nếu hiệu suất của phản ứng là 80% thì khối lượng sắt thu được từ 150 tấn quặng manhetit là

  CÂU TRẢ LỜI CŨ

  Khối lượng Fe3O4 trong 150 tấn quặng là: (80,150)/100 = 120 tấn

  Khối lượng Fe trong 120 tấn Fe3O4: (120,168)/100 = 86,9 tấn

  Khối lượng gang thu được: (86,9.100)/95.(80/100) = 73,18 tấn

  Câu 14. Thực hiện thí nghiệm về phản ứng sau:

  (1) Nung một sợi dây sắt trong bình đựng khí Cl2 dư

  (2) Cho Sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nguội

  (3) Cho thanh sắt vào dung dịch HCl loãng, dư

  (4) Cho thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, dư

  (5) Cho thanh sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

  Số thí nghiệm tạo ra muối Fe(II) là:

  A. 3

  B 4

  C. 2

  D.1

  CÂU TRẢ LỜI CŨ

  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

  Fe + HNO3 đặc → không phản ứng

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

  Câu 15. Cho a gam bột Zn vào 200 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng 4,26 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là gì:

  A. 3,25.

  B. 8,45.

  C. 4,53.

  D. 6,5.

  TRẢ LỜI DỄ DÀNG

  nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

  →nFe3+ = 0,12 mol

  Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ (1)

  Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe (2)

  Theo (1): nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

  Đặt nFe sinh ra = x mol => nZn(2) = x mol

  dung dịch bị khử = mZn – mFe = 4,26

  => 0,06.65 + 65x – 56x = 4,26 => x = 0,04

  => mZn = mZn(1) + mZn(2) = 65.(0,06 + 0,04) = 6,5 gam

  ……………………

  Mời các bạn tham khảo các tài liệu liên quan khác

   Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong gửi tới các em học sinh bài phương trình hóa học FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn, đây là phản ứng oxi hóa khử, phản ứng ngược lại khi sắt (II) ) oxit phản ứng với nó. Khi phản ứng với dung dịch axit H2SO4 đặc nóng, sản phẩm thu được là muối sắt (III) sunfat và sinh ra khí SO2 mùi hắc.

   Học tốt.

   Ngoài ra, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu ôn thi THPT quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12. Các bạn hãy tham gia nhóm để có thể nhận tài liệu và đề tài. kỳ thi mới nhất.

   Đăng bởi: Trường TH Quỳnh Vinh B

   Thể loại: Giáo dục

   Bản quyền bài viết thuộc về TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn https://c3lehongphonghp.edu.vn/feo-h2so4-fe2so43-so2-h2o/ Tags Hóa Học 8 Phương Trình Phản Ứng Hóa Học 8

   Bạn thấy bài viết FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
   có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
   bên dưới để TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của TRƯỜNG THCS TT PHÚ XUYÊN

   Nhớ để nguồn bài viết này: FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
   của website thcsttphuxuyen.edu.vn

   Chuyên mục: Giáo dục

   Xem thêm chi tiết về FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
   Xem thêm:   Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu (20 mẫu hay nhất)

   Viết một bình luận